Juridische bedrijfsgevens

ICR3ATE – Getting Things Prototyped is een handelsnaam van:
ICR3ATE Digital Makers Lab B.V.

Nieuwe Kazernelaan 2  D86

6711 JC, Ede

Tel. +31 (0)85 130 4277

KVK: 70292248

BTW identificatienummer: NL858240361B01
EORI-nummer: NL858240361

 

Leveringsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden van ICR3ATE | Digital Makers Lab

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

ICR3ATE | Digital Makers Lab

de Besloten Vennootschap ICR3ATE Digital Makers Lab, gevestigd en kantoorhoudende te (6708 NW) Wageningen aan Simon Vestdijkstraat 35;

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van ICR3ATE | Digital Makers Lab;

Dienst

de dienst die door ICR3ATE | Digital Makers Lab wordt verricht;

Intellectuele Eigendomsrechten

alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Opdrachtgever

jij, de opdrachtgever en wederpartij van ICR3ATE | Digital Makers Lab bij de Overeenkomst;

Overeenkomst

de overeenkomst van opdracht tussen ICR3ATE | Digital Makers Lab en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

Partij(en)

ICR3ATE | Digital Makers Lab en/of Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen ICR3ATE | Digital Makers Lab en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. ICR3ATE | Digital Makers Lab is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van ICR3ATE | Digital Makers Lab zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan ICR3ATE | Digital Makers Lab een opdracht verstrekt, is ICR3ATE | Digital Makers Lab pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht ICR3ATE | Digital Makers Lab niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4. De Dienst

 1. ICR3ATE | Digital Makers Lab verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultatenvan haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. ICR3ATE | Digital Makers Lab zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft ICR3ATE | Digital Makers Lab het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van ICR3ATE | Digital Makers Lab. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. ICR3ATE | Digital Makers Lab is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan ICR3ATE | Digital Makers Lab alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die ICR3ATE | Digital Makers Lab nodig heeft om de Diensten te verrichten. ICR3ATE | Digital Makers Lab mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. ICR3ATE | Digital Makers Lab is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is ICR3ATE | Digital Makers Lab toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. ICR3ATE | Digital Makers Lab is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 4. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat ICR3ATE | Digital Makers Lab in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door ICR3ATE | Digital Makers Lab zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 5. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal ICR3ATE | Digital Makers Lab vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7. Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van een maand na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij ICR3ATE | Digital Makers Lab hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 4. ICR3ATE | Digital Makers Lab is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. ICR3ATE | Digital Makers Lab zal de Opdrachtgever tenminste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien ICR3ATE | Digital Makers Lab een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
 5. ICR3ATE | Digital Makers Lab is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan ICR3ATE | Digital Makers Lab in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan ICR3ATE | Digital Makers Lab een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij ICR3ATE | Digital Makers Lab berusten, blijven bij ICR3ATE | Digital Makers Lab.
 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Opdrachtgever. ICR3ATE | Digital Makers Lab draagt hierbij reeds nu voor alsdan deze Intellectuele Eigendomsrechten over aan Opdrachtgever, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft betaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ICR3ATE | Digital Makers Lab is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.
 2. Onder directe schade wordt alleen verstaan:

a. Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

b. Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;

c. Redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;

d. Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Klant moet maken om de prestatie van ICR3ATE | Digital Makers Lab te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.

 1. ICR3ATE | Digital Makers Lab is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.
 2. Voor zover ICR3ATE | Digital Makers Lab aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.
 3. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één

(1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

 

Artikel 10. Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van ICR3ATE | Digital Makers Lab aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar ICR3ATE | Digital Makers Lab gevestigd is.

Artikel 11. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van ICR3ATE | Digital Makers Lab persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. ICR3ATE | Digital Makers Lab verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt ICR3ATE | Digital Makers Lab nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Like it?

Share it!